Đổi Email FreeFire không bị khóa

>> Shop acc FreeFire <<


Trong mục Cài đặt & quyền riêng tư, chọn Cài đặt


 

Tiếp theo chọn Cài đặt trang cá nhân


 

Chọn Cài đặt thông báo


 

Kéo xuống cuối trang và chọn Email


 

Bấm như hình


 

Tiến hành thêm email của bạn vào 


 

Bấm vào dấu ba chấm cạnh email của bạn, Đặt làm điểm liên hệ chính


 

Bấm vào dấu ba chấm cạnh email của shop, chọn Gỡ